Privacyverklaring

Inleiding

Huis der Rechten VZW (hierna: HdR) respecteert de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en behandelt die informatie strikt vertrouwelijk. Deze privacyverklaring legt uit welke persoonsgegevens en voor welke doeleinden HdR verwerkt. Gelieve deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Huis der Rechten VZW, gevestigd te Tiensestraat 53, 3000 Leuven, met ondernemingsnummer 424.270.773, is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de inhoud van de privacyverklaring, kunt u zich wenden tot info@huisderrechten.be.

1. Persoonsgegevens

HdR verwerkt verschillende soorten persoonsgegevens, voor verschillende doeleinden. Hierna wordt toegelicht welke soorten en doeleinden dit zijn.

1.1 Tafelregistratie

Voor het reserveren van een tafel heeft HdR uw naam, telefoonnummer en/of e-mail, en de dag en het uur van uw aankomst en vertrek nodig. Mogelijks kunnen wij aanvullende persoonsgegevens vragen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het reservatieproces worden enkel intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan externen voor commerciële doeleinden.

1.2 Cameratoezicht

Om haar eigendommen te beveiligen en haar gasten te beschermen, maakt HdR, voor zover noodzakelijk, gebruik van cameratoezicht. Door middel van de camerabeelden verkrijgt HdR inzicht in de activiteiten van personen.

1.3 Social media

HdR is op verschillende sociale media te vinden, zoals op Facebook en Instagram. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u functies op deze websites en/of apps gebruikt, zoals een “Facebook-like”. Als een dergelijke functie door u wordt gebruikt, kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via onze sociale media in kwestie.

2.Ontvangers

Wij delen uw persoonsgegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten HdR, behalve in een van de volgende omstandigheden.

2.1 Uitvoering van een overeenkomst

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derde organisaties is toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen. Het verwerken van uw reservering is hier onderdeel van. Indien het noodzakelijk is voor de digitale betaling van bestellingen, maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van online betalingen.

2.2 Met uw toestemming

Wij kunnen uw persoonsgegevens mits uw toestemming aan andere partijen doorgeven. Deze toestemming geldt enkel indien het duidelijk is waarvoor u uw toestemming geeft en wat de gevolgen daarvan zijn.

2.3 Voor externe verwerking

Wij kunnen persoonsgegevens aan onze partners verstrekken zodat ze gegevens voor ons kunnen verwerken, voor zover dit gebeurt in overeenstemming met onze instructies, ons privacy beleid en andere passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen. Onder onze partners verstaan wij onder meer onze IT-leveranciers en beheerder van het CRM-systeem.

2.4 Om juridische redenen

Wij kunnen persoonsgegevens delen als wij van mening zijn dat de openbaarmaking van deze gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

3.Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan het noodzakelijk is om onze producten en/of diensten aan u te kunnen leveren. Slechts in het geval van een wettelijke verplichtingen zullen wij uw persoonsgegevens langer bewaren.. Indien u uw e-mailadres heeft verstrekt zodat wij u op de hoogte kunnen houden van onze dienstverlening zullen wij uw gegevens daarvoor nog wel bewaren.

4.Cookies

De website op het domein huisderrechten.be maakt gebruik van cookies. ‘Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de webbrowser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, c.q. de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Een dergelijk historie is bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden interessant.’ -Wikipedia

4.1Typen cookies

We maken een onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken en plaatsen we altijd. Niet-functionele cookies verwerken persoonsgegevens buiten uw gezichtsveld en stellen ons vooral in staat om onze dienstverlening te verbeteren. Wij vragen altijd uw toestemming voor het gebruik van niet-functionele cookies. Wij maken gebruik van de volgende niet-functionele cookies.

4.1.1Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kan de website worden verbeterd in het voordeel van de gebruikers. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen: het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt; technische kenmerken, zoals de browser die je gebruikt.

4.2 Cookies blokkeren en verwijderen

Indien u niet wenst dat onze website cookies op uw computer kan opslaan, dient u dat aan te geven in de cookiemelding die u te zien krijgt bij het eerste bezoek aan onze website. Heeft u onze cookies al eerder geaccepteerd? Dan krijgt u deze melding niet meer te zien en dient u de cookies zelf te verwijderen, indien u dat wenst. Indien u ervoor kiest om (alle) cookies op onze website te blokkeren, dan zal onze website minder goed werken. Wij raden u aan om in uw browserinstellingen alleen ongewenste cookies selectief uit te schakelen.

5.Uw rechten

U heeft jegens ons een aantal wettelijke rechten: inzage, verbetering of aanvulling, gegevens wissing, beperking van verwerking, overdracht van digitale data en het recht van bezwaar. Hierna lichten wij die rechten toe en leggen we uit hoe u deze rechten jegens ons kunt uitoefenen.

5.1 Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk mededelen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Bij uw verzoek dient u zich te identificeren door middel van een kopie van uw identiteitsdocument of rijbewijs. In ons antwoord lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld, hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen, en welke overige rechten u kan uitoefenen.

5.2 Verbetering of aanvulling

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Indien wij tot verbetering over gaan, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. In het geval dat ook derden deze onjuiste of onvolledige gegevens hebben ontvangen, zullen zij die verklaring ontvangen.

5.3 Gegevenswissing

In één of meer van de volgende gevallen, kan u ons verzoeken om uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
  • u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in, en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
  • u maakt gemotiveerd bezwaar, en er zijn geen dwingende redenen om uw bezwaar niet te honoreren;
  • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
  • wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
  • wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internet diensten verzameld.

5.4 Beperking verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw verzoek tot beperking zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

5.5 Overdracht digitale data

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gebruikelijk digitaal bestandsformaat en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens op te vragen. U kunt ons in die gevallen ook verzoeken uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

5.6 Bezwaar

U mag te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dat geldt in het bijzonder voor profielen die wij op basis van uw persoonsgegevens hebben aangemaakt. Wij zullen de verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende redenen aanvoeren die deze verwerking rechtvaardigen.

5.7 Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u met ons contact opnemen op info@huisderrechten.be. HdR zal binnen een termijn van 4 weken op uw verzoek antwoorden In uitzonderlijke omstandigheden kan deze termijn weliswaar verlengd worden. Indien zulke uitzonderlijke omstandigheden zich voordoen, zal u daarvan op de hoogte worden gesteld.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. Eventuele intrekking van uw toestemming laat eerdere verwerkingen op basis daarvan onverlet.

6.Aansprakelijkheid

Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. HdR kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

7.Klachten

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op onderstaande coördinaten: Gegevensbescherming Autoriteit, Drukpersstraat 35,1000 Brussel contact@apd-gba.be https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact

8.Vragen?

Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren op info@huisderrechten.be.

Deze privacyverklaring is in overeenstemming met de Algemene Gegevensbescherming Verordening. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te actualiseren. De nieuwste versie hiervan zal steeds op deze pagina geraadpleegd kunnen worden.

Versie september 2020